ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายศโรธร เฉลิมพาน
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงญาณิสา บุญดี
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายตะวัน ธรรมประกอบ
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปี่ที่5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกัลยา ต้นโชค
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงบัณฑิตา แสนลี
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายรัฐธรรมนูญ ต้นโชค
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายต้นตระการณ์ เกรียงไกรลาภ
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกิตติศักดิ์ เมตดี
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปี่ที่2
ชื่อ-นามสกุล : เด้กหญิงวณิชยา ไกรวิลาศ
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่1