ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสวาท จินโจ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 064-4914372
ชื่อ-นามสกุล : นายยัน หอมรื่น
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร : -
ชื่อ-นามสกุล : นางเพ็ญภารัตน์ เคลือขอน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 0896932795
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิโชค กลิ่นนาค
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 083-1638438
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชัย คำสม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 087-3161878
ชื่อ-นามสกุล : นางสังวาลย์ เงินนา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร : -
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสมุห์ธวัชชัย สุมุตโต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร : 0857370008
ชื่อ-นามสกุล : นายทอง ตุ่นแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0956314251
ชื่อ-นามสกุล : นายนพดล อินทร์ลับ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ตัวแทนจาก : กรรมการและเลขานุการ
เบอร์โทร : 0956314251
อีเมล์ : krunoph@gmail.com