ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

น.ส.สมพิศ อู่ตุ้ม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ