ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางวันเพ็ญ ท้วมนาค
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ