ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายมานะ แดนอุดม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ