ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวคนึงนิจ คชรักษ์
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ