ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายธานินทร์ ทองคง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ