ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายภุชพงศ์ วงศ์วิเศษ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์