ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

น.ส.เพ็ญนภา ปั่นอ้าย
ครู บุคลากรวิทยาศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์