ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเพ็ญภารัตน์ เคลือขอน
ครู คศ.4
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

น.ส.สิรินทรา โมลาลาย
ดูแลเด็กพิเศษเรียนร่วม
ครูประจำชั้น /0