ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางปรียาภรณ์ พึ่งอำพัน
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย