ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางเพ็ญภารัตน์ เคลือขอน
ตำแหน่ง : ครู คศ.4
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0896392795
อีเมล์ :
เครื่องราช : ป.ช.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ปริญญาโท (กศ.ม.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขา การศึกษาพิเศษ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัลครูดีในดวงใจ ปี 2562
2 ครูผู้สอนร้อยมาลัยดอกไม้สด เหรียญทอง ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
3 ครูผู้สอนร้อยมาลัยดอกไม้สด เหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2560
4 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครูผู้สอนยอดเย่ี่ยม
5 รางวัลครูขวัญศิษย์มูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560