ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายนพดล อินทร์ลับ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 22 ธันวาคม 2559
ชื่อ-นามสกุล : นางเพ็ญภารัตน์ เคลือขอน
ตำแหน่ง : ครูเชี่ยวชาญชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๔
ชื่อ-นามสกุล : นางวันเพ็ญ ท้วมนาค
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒
ชื่อ-นามสกุล : นายมานะ แดนอุดม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๘
ชื่อ-นามสกุล : นายภุชพงศ์ วงศ์วิเศษ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๒๔
ชื่อ-นามสกุล : นางปรียาภรณ์ พึ่งอำพัน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสมพิศ อู่ตุ้ม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๒
ชื่อ-นามสกุล : นายธานินทร์ ทองคง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๔ กันยายน ๒๕๕o
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิรินทรา โมลาลาย
ตำแหน่ง : พี่เลี้ยงเด็กพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๔ มกราคม ๒๕๕๓
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐภัทธ ถึงมี
ตำแหน่ง : ธุรการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐