ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายนพดล อินทร์ลับ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 22 ธันวาคม 2559
ชื่อ-นามสกุล : นางเพ็ญภารัตน์ เคลือขอน
ตำแหน่ง : ครูเชี่ยวชาญ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๔
ชื่อ-นามสกุล : นางวันเพ็ญ ท้วมนาค
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒
ชื่อ-นามสกุล : นายมานะ แดนอุดม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๘
ชื่อ-นามสกุล : นายภุชพงศ์ วงศ์วิเศษ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๒๔
ชื่อ-นามสกุล : นายธานินทร์ ทองคง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๔ กันยายน ๒๕๕o
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิรินทรา โมลาลาย
ตำแหน่ง : พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๔ มกราคม ๒๕๕๓
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนภาพร ตุ่นแก้ว
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวคนึงนิจ คชรักษ์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 6 มิถุนายน 2562