ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษาปีที่ ๖
ประถมศึกษาปีที่ ๖
ข้อมูลครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖
 
ชื่อ : นายธานินทร์ ทองคง
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  : 
เบอร์โทร.  :
อีเมล์  :

ผลงานทางวิชาการ :