ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

 

แสดงจำนวนนักเรียนแต่ละระดับชั้น จำแนกตามเพศ
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

 

ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน

 

รวม

ชาย

หญิง

อนุบาล ๒
๑๓
อนุบาล ๓
๑๕
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
๑๔
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
๑๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
๑๕
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
๑๔
รวม
๕๔
๔๒
๙๖


ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

 

ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน

 

รวม

ชาย

หญิง

อนุบาล ๒
๑๓
อนุบาล ๓
๑๖
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
๑๔
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
๑๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
๑๕
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
๑๔
รวม
๕๓
๔๖
๙๙