ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

 

แสดงจำนวนนักเรียนแต่ละระดับชั้น จำแนกตามเพศ
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

 

ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน

 

รวม

ชาย

หญิง

อนุบาล ๒

๑๓

อนุบาล ๓

๑๖

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

๑๔

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

๑๑

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

๑๕

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

๑๔

รวม

๕๓

๔๖

๙๙

 


ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

 

ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน

 

รวม

ชาย

หญิง

อนุบาล ๒

๑๓

อนุบาล ๓

๑๓

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

๑๗

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

๑๐

๑๕

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๑๑

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

๑๖

รวม

๕๓

๔๗

๑๐๐

 


ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

 

ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน

 

รวม

ชาย

หญิง

อนุบาล ๒

๑๕

อนุบาล ๓

๑๓

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

๑๗

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

๑๐

๑๕

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๑๑

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

๑๖

รวม

๕๔

๔๘

๑๐๒