ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษาปีที่ ๓
ประถมศึกษาปีที่ ๓
ข้อมูลครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๓

ชื่อ : นายมานะ  แดนอุดม
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  : 
เบอร์โทร.  :
อีเมล์  :

ผลงานทางวิชาการ :