ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อนุบาล ๒
อนุบาล ๒
ข้อมูลครูประจำชั้นอนุบาล ๑
ชื่อ : นางปรียาภรณ์ พึ่งอำพันธ์
ตำแหน่ง : ครู 
วุฒิการศึกษา  : การปฐมวัย
เบอร์โทร.  :
อีเมล์  :

ผลงานทางวิชาการ :