ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ (Mission)

๑. จัดทำข้อมูลและกำหนดเป้าหมายผู้เรียนรายบุคคล เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการคิดของผู้เรียนที่สูงขึ้น

๒. จัดการเรียนรู้ และวัดผลประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง ครอบคลุมพฤติกรรมด้านความรู้ ทักษะและเจตคติ

๓. จัดการเรียนรู้ของเด็กปกติและเด็กพิการเรียนร่วม ให้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับความสามารถของแต่บุคคล

๔. ใช้สื่อ นวัตกรรม การวิจัยในการพัฒนาผู้เรียน แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๕. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนให้ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทย

๖. บริหารจัดการให้ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ วัดผลประเมินผล ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๗. ประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง องค์กรชุมชน และสถานศึกษา ในการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการศึกษาร่วมกัน

๘. พัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนการสอน


เป้าหมาย (Goal)

๑. เด็กมีประสบการณ์และพัฒนาการตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

๒. ผู้เรียนมีทักษะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ตรงตามหลักสูตร

๓. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ
สมเหตุผล

๔. สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล

๕. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีสื่อ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้

๖. ครูผู้สอนจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น

๗. ครูผู้สอนมีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงและครอบคลุมพฤติกรรมทั้งสามด้าน ได้แก่
ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านเจตคติ

๘. ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทย

๙. ชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

๑๐. ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีความพึงพอใจผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา