ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ (Vision)
 
คุณธรรมนำความรู้ สู่คุณภาพมาตรฐานการศึกษา ยึดหลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
 

ปรัชญาโรงเรียน

อนุรักษ์ไทย  น้ำใจนักกีฬา  การศึกษามีมาตรฐาน  ร่วมงานสามัคคี  หลีกหนียาเสพติด