ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านลานเอื้องเปิดทำการสอนเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๙เป็นสาขาของโรงเรียนบ้านน้ำพุ โดยใช้

ศาลาวัดบ้านลานเอื้องเป็นที่เรียน ซึ่งนายนิเทศก์ กำพลวิญญ์ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านน้ำพุ อยู่ในขณะนั้น

ได้มอบหมายให้นายวิรัตน์ สิงห์คำ เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

ปี พ.ศ.๒๕๒๐ ชาวบ้านลานเอื้องได้พร้อมใจกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ๑ หลัง จำนวน ๒ ห้องเรียน โดยการนำของ นายยนต์ สุนทรศารทูล นายอำเภอคีรีมาศ มีนายก้อม บุญดี ได้บริจาคที่ดินให้จำนวน ๑๙ ไร่๒ งาน ๙๓ ตารางวา มีนักเรียน ๓๗ คน

ปี พ.ศ.๒๕๒๔ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนถาวร แบบ ป. ๑ ฉ(พิเศษ) ๑หลัง ๓ ห้องเรียนและส้วม แบบองค์การ ๑หลัง ๓ ที่นั่ง เปิดทำการสอนชั้น ป. ๑-๕ มีนักเรียน ๗๐คน ครู ๕ คน

ปี พ.ศ.๒๕๒๗ ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง ๓ ห้องเรียน รวมมีห้องเรียน ๖ ห้องเรียน

ปี พ.ศ.๒๕๓๐ ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม แบบ สปช. ๖๐๑/๒๖ จำนวน ๑ หลัง ๒ ที่นั่ง

ปี พ.ศ.๒๕๓๓ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. ๒๐๒/๒๖

จำนวน ๑ หลัง

ปี พ.ศ.๒๕๓๕ กรมประมง ได้ขุดบ่อเลี้ยงปลาให้โรงเรียน ๑ บ่อ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ล้าหลัง

ปี พ.ศ.๒๕๓๖ เป็นโรงเรียนในโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านในเขตชนบท ได้รับงบประมาณในการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารเรียน อาคารประกอบ และงบประมาณก่อสร้างส้วม แบบ สปช. ๖๐๑/๒๖ จำนวน ๑ หลัง ๒ ที่นั่ง

ปี พ.ศ.๒๕๓๗ ได้รับอนุมัติตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนจากครูใหญ่ เป็นตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

ปี พ.ศ.๒๕๓๙ ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ จำนวน ๑ หลัง ๔ ห้องเรียนและถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ. ๓๓ จำนวน ๑ ชุด

ปี พ.ศ.๒๕๔๐ เป็นโรงเรียนในโครงการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับงบประมาณในการปรับปรุงและติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา และห้องวิทยาศาสตร์ รวม ๓ ห้องเรียน

ปี พ.ศ.๒๕๔๒ ได้รับงบประมาณในการต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง แบบ สปช.๑๐๕/๒๙

จำนวน ๔ ห้องเรียนและสนามฟุตบอล แบบ ฟ.๑ จำนวน ๑ สนาม

ปี พ.ศ.๒๕๔๔ ได้รับอนุมัติตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนจากอาจารย์ใหญ่ เป็นตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และได้รับงบประมาณในการก่อสร้างส้วม แบบ สปช. ๖๐๑/๒๖ จำนวน ๑ หลัง ๔ ที่นั่ง

ที่ปัสสาวะชาย ๑ หลัง

ปี พ.ศ.๒๕๔๗ เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ

ปี พ.ศ.๒๕๔๘ เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม

ปี พ..๒๕๕๔เป็นโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านลานเอื้อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖