ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
20 ธ.ค. 62 เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันคอมพิวเตอร์
19 ธ.ค. 62 เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันคอมพิวเตอร์
18 ธ.ค. 62 เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันคอมพิวเตอร์
17 ธ.ค. 62 ถึง 20 ธ.ค. 62 เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันคอมพิวเตอร์
10 ธ.ค. 62 ประชุม
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล เวลา 09.00 น. ห้องพระราชพฤฒาจารย์ นำ notebook เข้าประชุมด้วย

ประชุมการแข่งขันหุ่นยนต์ เวลา 13.00 - 16.30 น. ห้อง VDO
09 ธ.ค. 62 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันคอมพิวเตอร์
เวลา 13.00 - 16.30 น. ห้องประชุม 7 VDO 
08 ส.ค. 62 ประชุมงาน SAR ณ สพป.สท.1
07 ส.ค. 62 ประชุมเตรียมงานศิลปหัตถกรรม สพม.38 13.00 น.
เวลา 13.00 น.
สพม.38
06 ส.ค. 62 ประชุมฝ่ายวิชาการโรงเรียน ห้องประชุมก้อม บุญดี 15.30 น.
ห้องประชุมก้อม บุญดี รร.บ้านลานเอื้อง
05 ส.ค. 62 ประชุมกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสายรุ้ง ณ ห้องประชุมก้อม บุญดี 13.00 น.
13.00 น.เป็นต้นไป
รร.บ้านลานเอื้อง
15 พ.ค. 62 Welcome To School
กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และประชุมผู้ปกครอง ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
26 เม.ย. 62 อบรมจิตอาสา
อบรมจิตอาสา ณ สถาบันการพลศึกษาสุโขทัย
ผู้บริหาร และครู 1 คน
กากีแขนยาว
04 มี.ค. 62 โรงเรียนบ้านลานเอื้อง มอบเงินระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน แบบมีเงื่อนไข
9.00 น.โรงเรียนบ้านลานเอื้อง มอบเงินระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน แบบมีเงื่อนไข
11 ก.พ. 62 สนามสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้น ป.1
สนามสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้น ป.1 โรงเรียนบ้านลานเอื้อง
15 พ.ย. 61 ประชุมจัดเตรียมทีมงานกีฬา สพฐ.ระดับภาคเหนือ
สพป.สท.1 และ สพม.38 ฝ่ายส่งเสริม สพป.สท.1
15 พ.ย. 61 ถึง 17 พ.ย. 61 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ระดับภาคและระดับชาติ
ณ โรงแรมวิเวอร์ไซต์ กทม. สพฐ.
15 มิ.ย. 61 ประชุมครูกลุ่มโรงเรียนสายรุ้ง ณ ร.ร.บ้านน้ำพุ
14 มิ.ย. 61 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคบ่าย
14 มิ.ย. 61 รับการนิเทศ สพป.สท.1 เปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ภาคเช้า
04 พ.ค. 61 อบรมพัฒนาครู 100%
มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ม.นเรศวร
01 เม.ย. 61 ถึง 14 พ.ค. 61 เปิดภาคเรียน ที่ 1/2561
ปีการศึกษา 2561
21 มี.ค. 61 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2560
20 มี.ค. 61 การประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ผู้เข้าประชุม ครูเพ็ญภารัตน์ เคลือขอน
เวลา 13.00 น. ณ ห้องปนะชุม 1 สพป.สท.1 สพป.สท.1
20 มี.ค. 61 ประชุมกลุ่มเครือข่ายสายรุ้ง เวลา 13.00 น. ณ ร.ร.บ้านบึงหญ้า โดย ผู้อำนวยการโรงเรียน
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เม.ย.2561) รอบ 6 เดือน ตั้งแต่ 1 ต.ค.2560 - 31 มี.ค.2561

ร.ร.บ้านบึงหญ้า กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสายรุ้ง
19 มี.ค. 61 รับการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จาก ศูนย์ประถมคีรีมาศ
13 มี.ค. 61 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
ณ จังหวัดชัยนาท
12 มี.ค. 61 ประชุมฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียน
ห้องประชุมลานเอื้อง
09 มี.ค. 61 เข้ารับโล่การแข่งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
สพป.สุโขทัยเขต 1 เวลา 08.30 น.
09 มี.ค. 61 ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระราชพฤฒาจารย์ สพป.สุโขทัยเขต 1
27 ก.พ. 61 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (Reading Test : RT) ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนบ้านลานเอื้อง สพป.สุโขทัยเขต 1
26 ก.พ. 61 สนามประเมินสอบมาตรฐานกลาง ป.245 ปีการศึกษา 2560
สนามประเมินสอบมาตรฐานกลาง ป.245 ปีการศึกษา 2560
ร.ร.บ้านลานเอื้อง ศน. สพป.สท.1
24 ก.พ. 61 ประชุมชี้แจง การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (Reading Test : RT) ผู้เข้าประชุมครูเพ็ญภารัตน์ เคลือขอน และครูวันเพ็ญ ท้วมนาค
เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมพระราชพฤฒาจารย์ สพป.สุโขทัยเขต 1
23 ก.พ. 61 ประชุมชี้แจง การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (Reading Test : RT) ผู้เข้าประชุม ผอ.นพดล อินทร์ลับ
ประธานสนามสอบเข้าร่วมประชุม
เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมพระราชพฤฒาจารย์ สพป. สุโขทัยเขต 1
19 ก.พ. 61 ผอ.หรือหัวหน้าสนามสอบ ประเมิน ป.245 เวลา 13.00 - 16.00 น.
นำคำสั่งของโรงเรียนไปด้วย
สพป.สท.1 ศน.
19 ก.พ. 61 ประชุมการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒,๔,๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ผู้เข้าประชุม ผอ.นพดล อินทร์ลับ
เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมพระราชพฤฒาจารย์ สพป.สุโขทัยเขต 1
16 ก.พ. 61 ประชุมโครงการพัฒนาการทำงานส่งเสริมการป้องกันการติดเชื้อเอสไอวี ครั้งที่ 2 มอบผู้เข้าประชุม ครูปรียาภรณ์ พึ่งอำพัน
มอบผู้เข้าประชุม (ปรียาภรณ์ พึ่งอำพัน)
เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมอบต.บ้านน้ำพุ อบต.บ้านน้ำพุ
10 ก.พ. 61 ถึง 11 ก.พ. 61 ผอ.นำตัวแทนแข่งขันงานศิลปกรรมหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ณ ปทุมธานี
09 ก.พ. 61 ประชุมประกันคุณภาพภายใน มอบผู้เข้าประชุม ครูเพ็ญภารัตน์ เคลือขอน
การให้ข้อมูลงานวิจัยการพัฒนารูปแบบบูรณาการความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

สพป.สท.1 เวลา 13.00 น. ศึกษานิเทศ
07 ก.พ. 61 ครูมานะ แดนอุดม ลากิจ 1 วัน มอบครูวันเพ็ญ ท้วมนาค ดูแลนักเรียนและสอนแทน
ห้องชั้น ป.3 โรงเรียนบ้านลานเอื้อง ฝ่ายวิชาการ
01 พ.ย. 60 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
31 ต.ค. 60 ประชุมฝ่ายบริหารงาน
ประชุมฝ่ายบริหารงาน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
26 ก.ค. 60 ประชุม
วัดสามพวง
17 ก.ค. 60 ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่ ผอ.สิทธิพร
ณ วัดกำแพงงาม อ.เมือง จ.สุโขทัย
ไว้ทุกข์ ประธานกลุ่มเครือข่ายสายรุ้ง
14 ก.ค. 60 ประชุมชมรมครูคีรีมาศ
ณ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม เวลา 14.00 น.
ปกติ ชมรมครูอำเภอคีรีมาศ
07 มิ.ย. 60 เลือกประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โรงอาหาร/ ชุดนักเรียน กิจการนักเรียน
25 พ.ค. 60 อบรมโรงเรียนสีขาว
ณ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า
ณ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า
25 พ.ค. 60 รับการนิเทศ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รับการนิเทศ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

ชุดสุภาพไว้ทุกข์ สพป.สุโขทัย เขต 1
24 พ.ค. 60 อบรมประกันคุณภาพภายใน
โรงแรมไพลินสุโขทัย
โรงแรมไพลินสุโขทัย
24 พ.ค. 60 ผอ.อบรมการประเมินแนวใหม่
ณ โรงแรมไพลินสุโขทัย
สุภาพ สพป.สุโขทัย เขต 1
17 พ.ค. 60 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ณ ห้องประชุมโรงอาหาร โรงเรียนบ้านลานเอื้อง
ชุดสุภาพไว้ทุกข์ กลุ่มงานวิชาการ
16 พ.ค. 60 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
- นักเรียนทุกระดับชั้น เรียนตามปกติ
- ประชุมคณะครู เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง ทุกท่าน
ชุดพ่อขุน ฝ่ายบริหาร
15 พ.ค. 60 เตรียมเปิดเรียน มอบทุนชุดนักเรียน ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2560
มอบโดย มูลนิธิทรัพยากรเอเชีย กทม.
นักเรียนชุดนักเรียน ครู สุภาพไว้ทุกข์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
19 เม.ย. 60 ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา
สพป.สท.1
18 เม.ย. 60 รับการนิเทศ ผอ.สถานศึกษา
สพป.สท.1
23 มี.ค. 60 แสดงความยินดีนักเรียนจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
ชั้น อนุบาล 2 และ ชั้น ป.6
อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านลานเอื้อง ชุดนักเรียน คณะครูโรงเรียนบ้านลานเอื้อง ทุกคน
22 มี.ค. 60 ประเมินประสิทธิภาพผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสายรุ้ง
ห้องประชุมชั่วคราว หน้าห้อง ผอ.
19 มี.ค. 60 ถึง 21 มี.ค. 60 โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ จังหวัดเพชรบุรี
จ.เพชรบุรี
15 มี.ค. 60 ทีมนิเทศผู้อำนวยการสถานศึกษา
วันที่ 15 มีนาคม 2560
09 มี.ค. 60 ถึง 09 ก.พ. 61 ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระราชพฤฒาจารย์ สพป.สุโขทัยเขต 1
27 ก.พ. 60 ถึง 27 มี.ค. 60 รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560


JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์